Podvojné účtovníctvo poskytuje pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a je reálne nezávislé od požiadaviek daňového zákona. Výsledkom hospodárenia je rozdiel výnosov a nákladov za dané účtovné obdobie.

Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o výsledku tejto činnosti. Informačný systém podniku predstavuje sústavu záznamov hospodárskych javov prebiehajúcich v podniku, z ktorých sa vytvárajú informácie potrebné v procese riadenia podniku. Len kvalifikovaný a zodpovedný účtovník dokáže tieto informácie spracovávať tak, aby výstupy z účtovníctva boli správne a relevantné. Takéto informácie môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť chod spoločnosti a môžu byť nápomocné manažmentu pri rozhodovaní o ďalšom vývoji spoločnosti.

V podvojnom účtovníctve účtujú účtovné jednotky, ktorým to prikazuje Obchodný zákonník:

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Družstvá
 • Akciové spoločnosti
 • Fyzické osoby - podnikatelia

V podvojnom účtovníctve sa účtuje o:

 • stave a pohybe majetku a záväzkov
 • rozdiele majetku a záväzkov (o vlastnom imaní)
 • výnosoch a nákladoch
 • výsledku hospodárenia

Pri spracovaní podvojného účtovníctva poskytujeme našim klientom tieto komplexné služby:

 • komplexné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnými zákonmi a predpismi
 • spracovanie, zaúčtovanie dokladov, posúdenie účtovných dokladov a ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • evidencia prijatých a vydaných faktúr
 • vedenie evidencie majetku
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • mesačné prehľady
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • spracovanie a vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • priebežné vyhodnocovanie daňového základu
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

Máte záujem o podvojné účtovníctvo?

Kontakt: +421 944 122 541 alebo info@uctovnictvo-boros.sk

Služby, ktoré Vám radi poskytneme

 • Jednoduché účtovníctvo

  Jednoduché účtovníctvo

  Jednoduché účtovníctvo je druh účtovníctva, kde sa zisťuje zisk alebo strata len porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na začiatku ...

  Mám záujem
 • Podvojné účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo poskytuje pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a je reálne nezávislé od požiadaviek ...

  Mám záujem
 • Mzdy a personalistika

  Mzdy a personalistika

  Mzdové účtovníctvo obsahuje úkony: spracovanie a výpočet mzdy pre zamestnanca, spracovanie a výpočet mzdy pre dohodára ...

  Mám záujem
 • Daňové priznania

  Daňové priznania

  Spracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby (daň z príjmu, DPH, daň z motorových vozidiel...).

  Mám záujem

Navrhneme Vám riešenie šité na mieru

Potrebujete sa s nami poradiť o riešení, ktoré by Vám najviac vyhovovalo? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie, na ktorom Vám navrhneme riešenie šité na mieru.

Kontaktujte nás

Účtovníctvo, mzdy a daňové priznania

 • Máme 25 ročné skúsenosti

  Máme 25 ročné skúsenosti

  Sme vyštudovaní experti s 25 ročnou praxou v odbore účtovníctvo, mzdy a personalistika, dane.

 • Vždy dodržíme termíny

  Vždy dodržíme termíny

  Nestalo sa nám, že by sme zmeškali termín, pretože nám na Vašom účtovníctve naozaj záleží.

 • Ceny prispôsobíme Vám

  Ceny prispôsobíme Vám

  Snažíme sa Vám vyhovieť v každom smere a preto aj ceny prispôsobíme Vám a Vášmu podnikaniu.

 • Riešenie šité na mieru

  Riešenie šité na mieru

  Z našich služieb vyberieme iba tú oblasť, ktorú naozaj potrebujete pre svoje podnikanie.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na mieru

Kontakt: +421 944 122 541 alebo info@uctovnictvo-boros.sk